Vedtægter


for

Dansk-Taiwanesisk Selskab

(Stiftet 10. oktober 1986)

 1. § 1

  Selskabets navn er Denmark-Republic of China Cultural and Economic Association (Dansk-Taiwanesisk Selskab).

  Selskabets formål er at støtte og udvikle de kulturelle og økonomiske forbindelser mellem Danmark og Republic of China samt at fremme udveksling af besøgende, herunder studerende og kunstnere.

 2. § 2

  Som medlemmer af selskabet kan optages privatpersoner, institutioner, virksomheder etc. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som træffer beslutning om optagelse.

  Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen med tre måneders varsel til udgangen af et regnskabsår (30/9).

  Udelukkelse af selskabet kan finde sted, når den vedtages af bestyrelsen med 2/3 flertal.

 3. § 3

  Det årlige medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves umiddelbart efter denne. Selskabets regnskabsår er fra 1/10-30/9.

 4. § 4

  Selskabet ledes af en bestyrelse på indtil 11 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, således at halvdelen afgår hvert år, dog skal formanden vælges hvert år.

  Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer samt sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af afgang i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig indtil den førstkommende generalforsamling.

  Bestyrelsen er bemyndiget til at udnævne æresmedlemmer.

 5. § 5

  Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem, eventuelt ved bekendtgørelse i dagspressen. Indkaldelsen skal indeholde følgende dagsorden:

  1. 1. Valg af dirigent.
  2. 2. Formanden aflægger beretning.
  3. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. 4. Fastsættelse af det kommende års kontingent.
  5. 5. Behandling af indkomne forslag.
  6. 6. Valg af formand.
  7. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. 8. Valg af revisor.
  9. 9. Valg af revisorsuppleant.
  10. 10. Eventuelt.
  11. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt af forsamlingen.

   Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, må være formanden i hænde senest den 1. september.

 6. § 6

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af dagsorden. Kommer initiativet fra medlemskredsen, skal indkaldelse ske senest tre uger efter, at begæringen er modtaget.

 7. § 7

  Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling stemmer for.

  Ved selskabets eventuelle opløsning anvendes selskabets formue til kulturelle formål efter bestyrelsens beslutning.

  (København, den 9. december 1992)

  Disse love blev vedtaget ved selskabets stiftende generalforsamling den 10. oktober 1986. En gennemgribende revision blev gennemført.

Social Connections