Referater af møder


Referat af den ordinære generalforsamling, den 28. Oktober 2015 kl. 19:99 på Restaurant Chinese Palace

Dagsorden

 1.  Valg af Dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent for næste år
 5. Valg af formand
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Valg af revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Punkt 1: Valg af Dirigent

Først bød formanden Svend Erik Hovmand velkommen til især de nye medlemmer og sagde tak til Tina for at sørge for de dejlige omgivelser og den skønne mad. Leif Guldberg forslået som dirigent og blev valgt. Herefter noterede Leif Guldberg sig at forsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig

Punkt 2: Formandens beretning - herunder rapport fra rejseudvalget

Formanden Svend Erik Hovmand berettede om det gode samarbejde med Ambassadør Lily Hsu. I sidste års beretning kom Hr. Hovmand med visse politiske betragtninger og i år, kom han ind på situationen omkring Tibet og på den store vækst og udvikling Kina er igennem. I det forgangne år, har der været parlamentarikere på besøg fra Taiwan, der er blevet holdt kinesisk nytår, den 09/02, og der er blevet afholdt arrangementer i forbindelse med Dragon Boat festival. Den 08/10, blev Tawians nationaldag, Dbl. 10, afholdt. I år, har der været en hel del kulturelle arrangementer: film og så har Taiwan vundet Malko konkurrencen. Der er noteret et større engagement blandt de unge, især i mellem Allerød og Taiwan med fokus på udveksling.  Det er en positiv udvikling som også Greve ønsker at være en del af. Medlemmerne blev informeret om at næste år har foreningen 30 års jubileum. Og at foreningen forsat vil være tilstede ved arrangementer som dem i forbindelse med Verdensholdet i gymnastik og der arbejdes på at sprede kendskabet til foreningen og Taiwan gennem et kokkeskolehold. Det blev henstillet til foreningens medlemmer at gøre en aktiv indsats for at hverve nye medlemmer til foreningen.

Rejseudvalget: Preben Rudiengård fortalte at der arbejdes på et konkret tilbud om en 7 dages rejse i efteråret 2016, med rundtur på Taiwan og måske besøg hos de politiske partier. Der vil blive lagt vægt på kvalitet og turen vil ligge på omkring 15000,- per person i et dobbelt værelse inkl. Morgenmad og transfers.

Ambassador Hsu tog derefter ordet og fremhævede at der er store fordele ved at lære hinanden at kende og udnytte de gode egenskaber der findes i både Taiwan og Danmark. Samarbejdet med vores selskab blev betegnet som et inspirerende partnerskab som bidrager til bedre forståelse. Ambassadør Hsu kunne endvidere fortælle at Danmark har været præsenteret for Taiwan i et stort magasin og at Danmark eksport til Taiwan ligger blandt top 15. Ambassadør Hsu var også enig med formanden om at der er vigtigt at tiltrække flere nye medlemmer.

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Regnskabet blev forlagt og gennemgået af Kasseren Jeanne Eistrup Mathiesen. Det blev herefter godkendt.

Punkt 4: Fostsættelse af kontingent for næste år

Kasseren Jeanne Eistrup Mathiesen fortalte om nødvendigheden af at lave en beskeden forhøjelse fra 100,- kr til 125,- for enkelt personer og fra 150,- til 175,- for ægtepar. Ingen ændring for andre medlemmer. Dette blev godkendt.

Punkt 5: Valg af formand

Næstformand Pia Kjærsgaard forslog at Svend Erik Hovmand forsætter som formand. Svend Erik Hovmand blev genvalgt.

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Louise Eistrup, Michael Danielsen, Agnete Laustsen og Henrik Topsø blev genvalgt for en to årig periode.

Punkt 7: Valg af revisor

Leif Guldberg blev genvalgt

Punkt 8: Valg af revisorsuppleant

Eva Møller blev genvalgt

Punkt 9: Eventuelt

Stig Wørmer tog ordet og pointerede hvor vigtigt det er for foreningen at finde nye medlemmer.   Dernæst blev det nævnt at det er en god platform at samarbejde med gymnasier og disses skoleinspektører, samt grundskolerne. Dette burde give gode og store resultater. Formanden Svend Erik Hovmand takkede ambassade for den store hjælp i form af tilskud som foreningen modtager. Svend Erik Hovmand var enig i at både gymnasier og de sidste år i folkeskolen var gode målgrupper. Dernæst, takkede formanden af.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af den ordinære generalforsamling, den 29. Oktober 2013 kl. 19:00 på Restaurant Fook Lam Moon:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent for næste år
 5. Valg af formand
 6. Valg af bestyrelsesmedlemer 
 7. Valg af revisor
 8. Valg af revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Punkt 1: Valg af dirigent

Formand Svend Erik Hovmand foreslog Leif Guldberg til aftenens dirigent. Leif Guldberg accepterede dette og noterede at den ordinære generalforsamling var lovlig indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. Der er blevet udsendt en indkaldelse med mindst3 ugers varsel, der er en dagsorden og generalforsamlingen afholdes inden udgangen af oktober måned.

Punkt 2: Formanden aflægger beretningFormand

Svend Erik Hovmand bød velkommen til Ambasadør Hsu og de 62 deltagere på aftenens generalforsamling. Svend Erik Hovmand informerer om at der på et sommer-bestyrelsesmøde, på ambassaden, blev nedsat et udvalg som skal undersøge mulighederne for at promovere rejser til Taiwan. Udvalget består af: Michael Danielsen, Preben Rudiengaard, Hans Schierbeck. Mere om dette under eventuelt.På dette bestyrelsesmøde, blev der også diskuteret Facebook og hjemmeside. Ansvarlig for dette projekt som skal rette sig mod en bredere offentlighed, promovering af Taiwan og de dansk-taiwanesiske forbindelser, er Louise Eistrup og den til formålet tilknyttede IT ansvarlig Mikkel Carlsen. Mere om dette under eventuelt.

Svend Erik Hovmand noterede en positiv udvikling mellem Taiwan og Danmark og mellem Taipei og Beijing. Indtil videre har der været 9 forhandlingsrunder og 19 aftaler mellem de to lande, senest i Juni 2013.

Det er etableret repræsentationskontorer både i Beijing og i Taipei.  Der er nu 25 flyafgange mellem landende pr. dag. I 2012 besøgte 2 millioner mennesker den anden siden af strædet.

Den internationale samhandel er stødt stigende. Udover med Kina er samhandlen med USA, Japan og New Zealand som også har den største frihandelsaftale.

EU parlamentet roser Taiwan for deres fremskridt og opfordrer til samarbejdsaftaler.

Det er tydeligt at mærke det stigende interesse for Taiwan også  blandt studerende. Ved foreningens nytårsarrangement havde vi blandt andet fornøjelsen at høre et foredrag af to studerende fra Greve Gymnasium som havde være udvekslingsstuderende på Taiwan. Foreningens nye rejseudvalg vil undersøge mulighederne for at styrke dette samkvem.

Formand Svend Erik Hovmand fortalte om datoerne for det kommende år i foreningen: Det Kinesiske Nytår, som i 2014 er den 31. januar, vil blive fejret den 04. Februar 2014. Her vil vi gå ind i Hestens år.

Nationaldagen ”Double” 10 vil blive afholdt den 09. Oktober 2014.Foreningens næste generalforsamling vil blive afholdt den 28. Oktober 2014.

Repræsentationskontoret har i det forgangne år haft mange spændende arrangementer af blandt andet kunstnerisk karakter i Falkoner Salen og under Kulturnatten.

Desværre har foreningen mistet medlemmer de sidste par år. Og bestyrelsen opfordrer derfor alle vore medlemmer til at finde nye medlemmer og sende deres navne på mail til Tina Liang på tinaliang1507@hotmail.com eller på telefon: 33 93 51 52. Ved næste generalforsamling, vil bestyrelsen honorer dette med en gave til det medlem som har fundet flest nye medlemmer.

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Jeanne Mathiesen fremlagde det forgangne års regnskab og havde to bemærkninger. På trods af det faldende medlemstal, er det totale kontingent beløb steget på grund af indkrævede restancer. Flere af vore medlemmer har desuden deltaget i foreningens sammenkomster derfor er beløbet højere. Generalforsamlingen vedtog regnskabet.

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent for næste år.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for det kommende år:

Ovennævnte blev vedtaget.

Punkt 5: Valg af formand

Dirigent Leif Guldberg forklaredee at bestyrelsen kan består af 11 medlemmer hvoraf halvdelenbliver valgt for en 2 årig periode.

Næstformand Pia Kjærsgaard foreslår genvalg af Formand Svend Erik Hovmand, som acceptere og efterfølgende bliver genvalgt.

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Alle accepterede at stille op og blev efterfølgende genvalgt.

Punkt 7: Valg af revisor

Leif Guldberg blev foreslået og efter accept blev Leif Guldberg genvalgt.

Punkt 8: Valg af revisorsupleant

Fru Eva Møller blev foreslået og efter accept blev Eva Møller genvalgt.

Punkt 9: Eventuelt

Fr. Ambassabør Lily Hsu på flot klingende dansk takkede for foreningens venskab og støtte. Ambassadør Hsu er glad for foreningens arbejde med at informere om Taiwan og fremme kontakten mellem Danmark og Taiwan.

Formand Svend Erik Hovmand takkede endnu engang for samarbejdet.

Michael Danielsen infformerede efterfølgende om rejseudvalget hvis arbejde tager udgangspunkt i at promovere Taiwan og eventuelt rejser mellem Danmark og Taiwan. Det vil fremover kunne ske både gennem Facebook og foreningens nye hjemmeside men også gennem reklamer på Facebook. Rejseudvalget vil fortsætte med at arbejde på at arrangere en eventuel rejse til Taiwan.

Herefter præsenterede Louise Eistrup & Mikkel Carlsen foreningens nye hjemmeside: www.taiwansvenner.dk. Denne platform vil fremover kunne bruges som foreningens ansigt udadtil. Dette hjemmeside skulle henvende sig mod en bredere offentlighed og promovere Taiwan og de dansk-taiwanesiske forbindelser. Ønsket er at denne hjemmeside ikke bliver statisk men levende med nye artikler og informationer.

Det blev ydermere informeret om to helt nye tiltag: To konkurrencer!

1) Foreningens medlemmer opfordres til at finde nye medlemmer til foreningen, så den naturlige afgang bliver mere end opvejet at nye medlemmer. Et incitament til firma kunne være en gratis reklame på foreningens hjemmeside.

2) Foreningens medlemmer opfordres til at indsende artikler til Louise Eistrup omkring eventuelle rejser og betragtninger vedrørende Taiwan. Disse vil så blive lagt ud på foreningens hjemmeside. Louise Eistrups mailadresse er: louise.eistrup@hotmail.com

Bestyrelsen vil næste år udpege en vinder af hver konkurrence og hædre begge medlemmer på næste års generalforsamling. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Social Connections